Stichting Eerstelijnszorg Da Costa (hierna te noemen Da Costa) is een overkoepelende organisatie van eerstelijnszorgverleners in Putten. Wij verwerken diverse persoonsgegevens van onze patiënten / cliënten. Dit is nodig voor een goede medische behandeling en financiële afhandeling. Daarnaast kan verwerking nodig zijn om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

In ons centrum werken meerdere zorgverleners van verschillende disciplines nauw samen. Dat zijn allemaal zelfstandige praktijken met hun eigen systemen en patiëntdossiers.

Dat betekent dat bij elke discipline waar u onder behandeling bent, of bent geweest, u een eigen dossier heeft. De zorgverlener van de desbetreffende discipline is verantwoordelijk voor dit dossier.

De aangesloten zorgverleners van Da Costa verwerken uw gegevens alleen voor de volgende doeleinden:S

Uw gegevens worden niet verwerkt voor andere doeleinden en alleen zorgverleners die rechtstreeks betrokken zijn bij de behandeling kunnen uw gegevens raadplegen. Zij raadplegen uw dossier slechts voor zover dat noodzakelijk is voor de behandeling.

Wij hechten waarde aan het belang van uw privacy; om vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en deze op een correcte wijze en volgens de geldende wetgeving te behandelen. Wij, en alle bij ons aangesloten zorgverleners verwerken uw persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wetten op dit gebied zijn de Wet bescherming persoonsgegevens en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). De Wet bescherming persoonsgegevens beschermt uw privacy en uw persoonsgegevens. Deze wet verplicht organisaties die met persoonsgegevens werken om op een goede manier om te gaan met deze informatie. Naast deze algemene privacywet zijn er aparte regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere in de WGBO.

Beveiliging en veiligheidsmaatregelen

Alle medewerkers van Da Costa als ook van de zelfstandige praktijken zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw gegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang, alleen bevoegden hebben toegang tot uw gegevens. Tevens worden uw persoonsgegevens niet langer bewaard dan nodig is voor een goede zorgverlening. Medische gegevens worden conform de wettelijke termijn, 15 jaar bewaard of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is om verantwoorde zorg te kunnen leveren. 

Landelijk Schakelpunt (LSP)

De Stichting en de zorgverleners zijn aangesloten op het Landelijk Schakelpunt om gegevens uit te kunnen wisselen tussen apotheek en zorgverleners. Voor het doorgeven van uw gegevens via het LSP is uw toestemming vereist. Informatie hierover ontvangt u via uw zorgverlener of in het gezondheidscentrum. 

Internet

Bij Da Costa  hechten wij veel waarde aan de privacy van de gebruikers van de website. Wij verwijzen u hiervoor naar de disclaimer en cookiebeleid. 

Uw rechten

U heeft rechten ten aanzien van uw (medisch) dossier als ook uw persoonlijke informatie.

U heeft recht:

Functionaris voor de Gegevensbescherming

Stichting Da Costa heeft een Functionaris voor Gegevensbescherming (FG), die onafhankelijk toezicht houdt. De wettelijke taken en bevoegdheden geven deze functionaris een onafhankelijke rol in de organisatie.

Contactgegevens

Bij vragen of een verzoek met betrekking tot uw (medisch) dossier kunt u terecht bij uw huisarts / zorgverlener. Wanneer u bezwaar heeft tegen een bepaalde informatie-uitwisseling kunt u dit aangeven bij uw huisarts / zorgverlener.

Voor alle overige vragen met betrekking tot uw rechten en gegevens kunt u terecht bij de Stichting Eerstelijnszorg Da Costa.

Stichting Eerstelijnszorg Da Costa

Klaas Frisohof 20
3881 SZ Putten
Info: javrooijen@psychpraktijk.nl